Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky společnosti Canc s.r.o.

1.       Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky společnosti Canc s.r.o., se sídlem Pekařská 395/37, 602 00 Brno, IČ 141 89 062, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 127045, (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěném na internetové adrese: https://ryce.cz/obchod/, (dále označován jen jako „e-krám“).

2.       Vymezení pojmů

 • Prodávajícím – je společnosti Canc s.r.o., se sídlem Pekařská 395/37, 602 00 Brno, IČ 141 89 062, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 127045.
 • Kupujícím – se rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě nabízeného zboží.
 • Zbožím – se rozumí knihy, ilustrace a jiná díla či publikace umístěna na e-krámu prodávajícího.
 • Konečná kupní cena – je finální částka obsahující cenu za veškeré objednané zboží a související služby (doprava apod.) včetně DPH.

 

3.       Uzavření kupní smlouvy

 • K uzavření kupní smlouvy dochází na základě elektronického potvrzení ze strany Prodávajícího.
 • Nabídky na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího s odchylkami se stávají součástí kupní smlouvy pouze za předpokladu výslovné akceptace daných odchylek ze strany Prodávajícího.
 • Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít s Kupujícím kupní smlouvu. O této skutečnosti bude Kupující informován.
 • Ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

4. Kupní smlouva

  • Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje vůči Kupujícímu, že mu odevzdá zakoupené zboží a Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a převzít zboží

5.       Platební podmínky

 • Ceny za zboží v e-shopu jsou uváděné v Českých Korunách, a to včetně DPH.
 • Cenu za objednané zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • platební kartou přes službu Stripe, poplatek hradí Prodávající;
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2402109956/2010, vedený u Fio banky.
  • Splatnost kupní ceny a souvisejících služeb
 • v případě platby platební kartou je cena splatná v okamžiku odeslání objednávky;
 • v případě platby bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je cena splatná do 5 pracovních dní následujících po dni odeslání objednávky.
  • Objednané zboží bude odesláno či vydáno kupujícímu až po připsání konečné kupní ceny na účet prodávajícího.
  • Objednané zboží z předprodeje bude odesláno do 14 dnů od vydání knihy/ uveřejnění.
  • Platba na účet Prodávajícího v částce nižší, než je konečná kupní cena, se nepovažuje za splnění povinnosti Kupujícího ve smyslu části 4 odst. 4.1.
  • Účet prodávajícího je vedený v Českých korunách.
  • Slevy poskytnuté Prodávajícím nelze kombinovat, pokud není uvedeno jinak.
  • Platby v zahraničních měnách
   • V případě platby v zahraniční měně Kupující nese náklady na konverzi.
   • Náklady na vrácení platby na účet vedený v zahraniční měně jde k tíži Kupujícího a budou odečteny od částky přijaté na účet Prodávajícího.
   • V případě že náklady na vrácení přijaté částky překročí přijatou částku, nebude přijatá částka vrácena na účet Kupujícího a o tomto bude Kupující vyrozuměn.
   • Situace uvedená v předchozím odstavci bude řešena individuálně.

 

6.       Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, nejedná-li se o případ kdy nelze od smlouvy odstoupit (případy vymezené v §1837, zákona č. 89/2012 Sb. – v našem portfoliu se jedná zejména o e-knihy a jiný digitální obsah dodávaný nikoliv na datovém nosiči).
 • Kupující je povinen o odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího na e-mailovou adresu cancsro@gmail.com, případně písemně za využití služeb pošty na adresu sídla Prodávajícího, eventuálně zároveň s vrácením přijatého zboží.
  • Kupující uvede kontaktní údaje, číslo objednávky a číslo účtu na který má být částka přijatá za zboží Prodávajícím vrácena.
 • Kupující vrátí nepoškozené objednané zboží Prodávajícímu neprodleně po odstoupení od smlouvy na adresu sídla za využití České pošty, případně za využití Zásilkovny na odběrné místo Zapleteno, Pekařská 50, Brno.
 • Kupující nese náklady související s dodáním, vrácením a poškozením zboží.
 • Prodávající vrátí přijatou platbu Kupujícímu do deseti pracovních dní po obdržení zboží.
  • V souladu s odst. 6.4. budou od nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny Prodávajícím jednostranně započteny náklady na dopravu zboží a případná škoda na zboží.

 

7.       Přeprava a dodání

 • Kupující je povinen převzít objednané zboží v místě jím určeným v objednávce.
 • Náklady na opakovaná doručení jdou k tíži Kupujícího.
 • V případě kombinace předprodeje a již dostupného zboží může Prodávající zaslat více zásilek (např. Kupující objedná již vydanou knihu, kterou Prodávající odešle hned, a knihu v předprodeji zašle poté, co kniha vyjde.) V tomto případě Kupující hradí náklady na dopravu pouze jednou, náklady na další zásilky hradí Prodávající.
 • Kupující je při převzetí povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit přepravci.
  • Při závadě natolik závažné, jenž by mohla kompromitovat obsah zásilky není kupující povinen převzít zásilku.
   • O této skutečnosti neprodleně informuje přepravce a Prodávajícího.
  • Přeprava a dodání proběhne dle volby Kupujícího v možnostech uvedených na stránkách e-krámu.
   • Standartně se jedná o přepravu poskytovanou následujícími přepravci:
  • Zásilkovna s.r.o., v tomto případě nechť Kupující vyplní adresu odběrného místa;
  • Česká pošta, s. p.
   • Cena za doručení zásilky je platná pouze na území České republiky a Slovenska.
    • Přeprava do jiných zemí bude kalkulována individuálně.
    • Objemné zásilky a zásilky neobvyklého rozsahu budou kalkulovány individuálně.
   • Prodávající předá zásilku přepravci nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení konečné kupní ceny, případně do 14 dní od vydání knih/ zboží zakoupených v předprodeji.
   • Riziko poškození zboží v přepravě nese Prodávající, a to až do okamžiku převzetí zboží Kupujícím.
   • Elektronické zboží, zejména e-knihy, budou ke stažení v účtu Kupujícího, případně může být odeslán po domluvě s Prodávajícím na e-mail atp.
   • V případě „donate“ se platba považuje za dar a Prodávající nevyžaduje protiplnění od Kupujícího.

 

8.       Práva z vadného plnění

 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady a koreluje s parametry uvedenými v popisu zboží a jeho obecnými charakteristikami.
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu za správnost a množství objednaného zboží.
 • Subjektivní nelibost zboží není vadným plněním, ovšem je možno využít možnosti v části 6.
 • Zboží je určeno k účelu, ke kterému se obvykle používá.
 • U zboží prodávaného ve snížené jakosti či s vadou se nelze dovolávat práva z vadného plnění v rozsahu o kterém kupující byl předem obeznámen.
 • Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení či nevhodné zacházení.
  • Poslední z výše uvedeného platí zejména vůči originálům ilustrací, které vyžadují citlivé zacházení a vhodné umístění či archivaci.
 • Kupující je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit prodávajícímu.
 • Práva z vadného plnění uplatní kupující u Prodávajícího za využití prostředků elektronické komunikace či písemně na adrese sídla společnosti.
  • Ve vyrozumění vůči Prodávajícímu, ve kterém se Kupující domáhá práva z vadného plnění, se Kupující identifikuje analogicky jako v případu uvedeném v části 6, odst. 6.2.1., dále řádně popíše zjištěné vady, případně doplní fotografiemi a v neposlední řadě si zvolí pro něj vhodnou formu řešení.
   • Podotýkáme že např. výměna za jiný kus nebo oprava není možná u originálních ilustrací či u analogického zboží u kterého to z povahy věci nelze.
  • Prodávající nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení vyrozumění, potvrdí písemně Kupujícímu, kdy bylo právo z vadného plnění využito a co je jeho obsahem.
 • Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.
  • V případě nedodržení výše uvedené lhůty má Kupující právo odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající v případě uznané reklamace hradí náklady s tím spojené v přiměřené výši.
  • Např. nadstandartní přeprava nebude Kupujícímu uhrazena.

9.       Ochrana osobních údajů

 • Kupující poskytuje své osobní údaje Prodávajícímu pouze v souvislosti s vyřízením objednávky a dodání zboží.
  • Taky vám budeme posílat spamy (novinky z nakladatelství Canc) na e-mail, dokud neodepíšete, ať neotravujeme.
 • Ochrana osobních údajů se řídí zvláštním dokumentem.

10.  Mimosoudní řešení sporů

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
  • Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.  Závěrečná ustanovení

 • Prodávající není vázán vůči Kupujícímu žádným kodexem chování podnikatele.
 • Kupující může měnit údaje v objednávce až do doby jejího odeslání.
 • Kupní smlouvu je možno uzavřít pouze v Českém jazyce.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího uhrazením konečné kupní ceny.
 • Uzavřená smlouva je archivována u Prodávajícího a Kupujícímu není umožněn přístup.
 • V případě smluv obsahujících mezinárodní prvek je rozhodným právem právo české.
 • Neplatnost některého z ustanovení smlouvy se nedotýká platnosti ostatních ustanovení či smlouvy jako celku.

12.  Kontaktní údaje

Tel: 776001720

E-mail: cancsro@gmail.com

Adresa sídla: Pekařská 395/37, 602 00 Brno

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení a milí návštěvníci webových stránek společnosti Canc s.r.o. (pobočka Rýče), velice si vážíme vaší důvěry a klademe důraz na ochranu vašich osobních údajů, a to jak při jejich uchovávání, tak zpracovávání.

Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje v míře nezbytně nutně pro splnění povinností ze smlouvy či zákona, a to v souladu s platnou legislativou. 

1.       Správce osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je společnost Canc s.r.o., se sídlem Pekařská 395/37, 602 00 Brno, IČ 141 89 062, vedené u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 127045, (dále jen „správce“)
 • Kontaktní údaje správce:
  • Tel: 776001720
  • E-mail: cancsro@gmail.com
  • Adresa sídla: Pekařská 395/37, 602 00 Brno

2.       Osobní údaje, které shromažďujeme

 • V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu společnosti canc s.r.o., dostupného na internetové adrese https://www.canc.cz/kram/, nám pro vyřízení objednávky poskytujete své osobní údaje. Konkrétně se jedná o:
 • jméno a příjmení.
 • adresu (země, město, ulice, číslo popisné),
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • číslo účtu (pouze v bezhotovostních platbách).

3.       Účel zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování Vaších osobních údajů uvedených v oddíle 2. je splnění naších povinností z kupní smlouvy a dále splnění veřejnoprávních povinnosti vyplývajících ze zákona – zejména daňové předpisy (zákon č. 235/2004 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., a zákon č. 563/1991 Sb.).
 • V souvislosti s výše uvedeným představuje zpracovávání vámi poskytovaných údajů, vyjmenovaných v oddíle č. 2 náš oprávněný zájem.
 • Dalším účelem je e-mailový kontakt pro zasílání novinek nakladatelství Canc a informování o akcích, slevách atp.
  • Výslovným nesouhlasem se zasíláním (např. odpovědí na e-mail) dojde ke smazání vašeho kontaktu pro účely uvedené v odst. 3.3.

4.       Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání práv a povinností z kupní smlouvy.

5.       Další možní příjemci osobních údajů

 • Možným příjemcem vašich osobních údajů je jedna z níže vyjmenovaných přepravních společností, která Vám bude zboží doručovat, pokud si jej za přepravce zvolíte:
 • Česká pošta, s.p.,
 • Zásilkovna s.r.o. IČ 28408306.
  • Přepravní společnost od nás obdrží pouze údaje nutné k doručení zásilky na vámi požadované místo.
  • Jednotlivé přepravní společnosti mají vlastní politiku ochrany osobních údajů, a tedy naše společnost neodpovídá, resp. nemůže odpovídat za další zpracování, pokud vaše osobní údaje poskytne uvedenému dopravci.

6.       Vaše práva

 • Níže uvedená práva garantovaná nařízením č. 2016/269 je možno uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů na správce osobních údajů, uvedených v oddíle č. 1, odst. 1.2.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů:
 • nedotýká se osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností ze smlouvy či veřejnoprávních předpisů.
  • Právo na výpis věch vašich zpracovávaných osobních údajů:
 • na dotaz vám poskytneme výpis všech Vaších osobních údajů, které o vás zpracováváme.
  • Právo na opravu:
 • v případě chybně uvedených nebo neúplných osobních údajů.
  • Právo na výmaz:
 • právo na výmaz vašich osobních údajů z naších systémů za předpokladu:
  • Údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
  • Odvolání souhlasu.
  • Údaje zpracováváme protiprávně.
  • Vznesením námitky dle čl. 21, odst. 1 a násl. nařízení č. 2016/269.
  • Právo na omezení zpracování:
 • je možno po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů za předpokladu že:
  • jejich zpracování je protiprávní,
  • popíráte přesnost uvedených osobních údajů,
  • vznesením námitky do doby, než je rozhodnuto, zdali naše důvody na zpracování převažují.
  • Právo na přenositelnost:
 • na dotaz vám poskytneme kopii všech osobních údajů, které o vás zpracováváme.
  • Právo na námitku proti zpracování:
 • možno zaslat na kontaktní údaje správce v oddíle 1, odst. 1.2.
  • Právo podat stížnost dozorujícímu orgánu:
 • dozorujícím orgánem je úřad pro ochranu osobních údajů, tedy své stížnosti v případě nespokojenosti s naším přístupem směřujte tam.

 

31. 8. 2023

Canc s.r.o.